Politika kvality

Na splnenie našich ambicióznych cieľov sme si nastavili desať hlavných bodov politiky kvality. Na ich dodržiavanie a implementáciu do praxe dbá každý manažér a zamestnanec spoločnosti.

Naša politika kvality je nasledovná:
 
  1. Poskytovať služby na vysokej profesionálnej a kvalitatívnej úrovni.
  2. Zabezpečiť komplexné služby od úrovne analýzy a návrhu cez úroveň nasadenia i technológii, spracovania až po dodávku produktu a služby.
  3. Byť spoľahlivým partnerom pre klientov, zákazníkov a dodávateľov.
  4. Trvalo zabezpečovať kvalitu produktov a služieb, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Zdokonaľovať a inovovať výrobky tak, aby sme uspokojili ich nároky, potreby a splnili ich očakávania a požiadavky v maximálnej možnej miere.
  5. Prehlbovať spoluprácu s dodávateľmi, ktorí majú bezprostredný vplyv na kvalitu našich produktov a služieb tak, aby výsledkom nákupu bola kvalita dodávok, flexibilita, efektívnosť a serióznosť.
  6. Zvýšiť produktivitu práce s cieľom byť stabilnou, úspešnou a konkurencieschopnou spoločnosťou na trhu.
  7. Zvyšovať kvalifikáciu, odborné vedomosti a zručnosti našich zamestnancov, aby boli pripravení čeliť narastajúcim nárokom trhu.
  8. Zabezpečiť zvýšenie osobnej zodpovednosti za splnenie kvality na všetkých úrovniach riadenia. Našou úlohou je zautomatizovanie procesov kontroly kvality, tak vstupných ako aj výstupných, súčasne permanentných kontrol všetkých technologických zariadení.
  9. Eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie, dbať na prevenciu pred znečisťovaním, zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov.
  10. Zvyšovať funkčnosti a efektívnosti systému manažérstva kvality zavedeného v zmysle medzinárodnej normy ISO 9001:2008, plnením príslušných platných právnych národných a medzinárodných predpisov a iných požiadaviek zabezpečíme trvalý rast kvality organizácie.

O Ene-tep, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.